# CLUB 1. PLACE 2. PLACE 3. PLACE 4. PLACE 5. PLACE 7. PLACE
1 MURSKA SOBOTA 1